A- A A+

Акциони план политике за младе у АП Војводини

.

 

Акциони план политике за младе у АП Војводини 2015-2020. године (pdf)

 

Млади су у развијенијим земљама света промовисани у све важнији друштвени ресурс, посебно због чињенице вишедеценијског тренда старења становништва. Због оваквог тренда, младе би требало посматрати и као релативно редак ресурс. Они су због својих специфичности онај сегмент популације који представља један од најосетљивијих сеизмографа друштвених промена. Ризици који обележавају адекватну друштвену интеграцију младих у друштво израженији су у земљама које пролазе кроз транзит, у односу на социјалистичко раздобље и стабилнија демократска друштва. Одрастање у постсоцијалистичким друштвима као што је наше, оптерећено је двоструком транзицијом јер, са једне стране млади пролазе кроз универзално животно раздобље преласка из детињства у одрасло доба, а са друге стране то им се дешава у земљи која и сама пролази кроз озбиљне друштвене промене и транзицију. Отежаној интеграцији младих у друштво доприноси и тзв. “продужена младост”. Она је условљена све дужим трајањем формалног образовања, неизвесном могућношћу запошљавања, отежаном друштвено-економском осамостаљивању и одлагањем заснивања сопствених породица. Такође, породични односи су, под утицајем економских тешкоћа, незапослености и пада моралних вредности, постали напрегнути, што додатно отежава положај младих.

ЕУ Стратегија за младе (2010-2018) не користи званичну дефиницију за одређени период у животу када се особа сматра младом, већ варира од државе до државе, у зависности од степена друштвено-економског развоја. Законом о младима Републике Србије дефинисано је да се младим особама сматрају лица од петнаест до тридесет година старости, док су према дефиницији Уједињених нација млади особе између петнаест и двадесет и четири године. У Аутономној Покрајини Војводини од 1.957.585 становника укупан број младих узраста од 15-29 је 386,451 или 19,74%. Млади људи узраста од 15-19 година заузимају 5,97 % или 116.929, они узраста од 20-24 година заузимају 6,66 % или 130.462, а млади узраста од 25-29 година заузимају 7,1 % или 139.060 младих.

Приступ младима може бити двојак: млади као ресурс и млади као проблем. Становиште да су млади ресурс подразумева подршку њиховим потенцијалима који треба да буду активирани још док су млади и без одлагања, кроз обезбеђивање оптималних друштвених услова за развој. Приступ младима као проблему подразумева да су они обзиром на осетљив период склони девијантним и ризичним облицима понашања, због чега им је потребна заштита од друштва у које се нису довољно интегрисали.

И у АП Војводини, омладинска политика се базира на приступу младима као ресурсу. Дакле, задовољавање потреба младих, а кроз решавање њихових проблема и то актуелних, суштинских проблема у времену садашњем, јер свако друго позивање и очекивање од њих да у будућности поведу друштво напред, било би само декларативног карактера. Младе смо препознали као партнере државном органу, те је Покрајински секретаријат за спорт и омладину створио свеобухватан и системски приступ који омогућава укључивање свих релевантних актера у стварању услова за развој младих у креирање, имплементацију и праћење омладинске политике.

Једна од специфичности војвођанске омладинске политике је чињеница да је значај младих препознат још 2002. године оснивањем покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Системски приступ је био обезбеђен кроз реализацију два Акциона плана политике за младе у АПВ (2005-2008 и 2011-2014), што је био пионирски подухват како на нивоу регије, тако и на нивоу Републике Србије. Пар година касније, формирањем Министарства омладине и спорта (2008) започет је развој институционалног оквира за омладинску политику на националном нивоу, када је донета Национална стратегија за младе 2009-2014 и пратећи акциони план, а затим и Закон о младима (2011).

Овима Законом предвиђена је израда и реализација Акционог плана политике за младе у АП Војводини и логичан наставак досадашњег рада Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Овај документ доприноси побољшању положаја младих, њиховом квалитету живота и решавању проблема. Посебно се истиче побољшање услова за активније укључивање младих у Европско повезивање, уз уважавање свих специфичности АП Војводине, а задовољавајући потребе и третирајући проблеме младих у свакој појединачној локалној самоуправи и у сваком месту у Војводини кроз системски приступ.

 

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

.

Konkurs je objavljen u sredu 21.10.2015. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 5.11.2015.

Konkurs je namenjen finansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji naročito senzibilišu:

-         prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje;

-          smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa - prema pripadnicima svih manjina.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

Konkursi u sektoru OMLADINA 2015. god.

.

 

 Izveštaj o realizaciji projekata

Izveštaje za projekte odobrene na konkursima u oblasti omladine potrebno je dostaviti na obrascima koji se nalaze u okviru konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se razlikuje za svaki konkurs, te je potrebno za svaki konkurs preuzeti odgovarajuću konkursnu dokumentaciju. Za sastavljanje izveštaja potrebna su dva obrasca: narativni izveštaj i finasijski izveštaj. Na prvoj strani obrasca narativnog izveštaja pobrojano je šta bi sve Izveštaj trebalo da sadrži.

Aktuelni konkursi

 

Završeni konkursi

Rezultati konkursa

 

Arhiva konkursa

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK