A- A A+

Апликација за реализацију буџета покрајинских гранских савеза - надоградња информационог система еСавези

У циљу унапређења и комплетирања информационог система спорта у АП Војводини Спортски савез Војводине, уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину успешно је реализовао пројекат Надоградња информационог система еСавези-пројектовање апликације за реализацију буџета покрајинских гранских савеза.

Годишњи и посебни програми које су достављали покрајински грански савези сводили су се на попуњавање докумената од 40-ак страна у МС Wорд-у, који се касније штампао и достављао Покрајинском секретаријату за спорт и омладину преко Спортског савеза Војводине. Извештај за правдање средстава се такође попуњавао и штампао и достављао Покрајинском секретаријату за спорт и омладину преко Спортског савеза Војводине. 

Како би се смањила употреба огромне количине папира, потреба за ангажовањем људских ресурса и унапредила ажурност и контрола, јавила се потреба за аутоматизацијомпроцесаподношења годишњих и посебних програма покрајинских гранских савеза.
Регистрован је нови интернет домен (https://esavezi.rs/) и у оквиру њега је успешно инсталирана и имплементирана апликација зареализацију буџета покрајинских савеза.

Представник Покрајинског секретаријата за спорт и омладину је администратор система и он упраља свим налозима и креира апликације за подношење годишњих и посебних програма.
Сви представници покрајинских гранских савеза су похађали обуку и у потпуности су оспособљени за рад у новој апликацији.
Ова апликација се успешно примењује од септембра 2012. године. Од укупно 54 регистриваних покрајинских гранских савезау новој апликацији само један покрајински грански савез није успунио своје обавезе тј. није електронски поднео програм за 2013. годину.

Овакав систем, први пут у Србији, успешно је инсталиран и већ се користи у Олимпијском комитету Србије.

У ТОКУ ПРОЈЕКТОВАЊА, ПРОГРАМИРАЊА И ТЕСТИРАЊА АПЛИКАЦИЈЕ ЗАДОВОЉЕНИ СУ СЛЕДЕЋИ ЗАХТЕВИ:

 1. Појављивање вишеразличитихпрофила корисника апликације (покрајински грански савези, ПССО,администратор система,) са различитим улогама, кориснички интерфејс апликације прилагодити сваком од ових профила корисника понаособ;
 2. Покрајински грански савези подносе програме за наредну годину Покрајинском секретаријату за спорт и омладину (ПССО) и преко система треба да:
 • буду у могућности да онлине достављају (подносе) своје редовне програме;
 • буду у могућности да онлине достављају (подносе) своје посебне програме

(ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ, ТАКМИЧЕЊА/МАНИФЕСТАЦИЈЕ, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА ИЛИ ОПРЕМАЊЕ);

 • буду у могућности да онлине прате трошење одобрених средстава;
  буду у могућности да онлине правдају одобрена средства;
  буду у могућности да онлине преузимају документа од интереса која обезбеђује ПССО;
  буде у могућности да онлине постављају документе од интереса за ПССО;
  прате онлине информације од интереса;

 • ПССО преко система треба да:

 • добија захтеве (програме) од стране покрајинских гранских савеза појединачно;
  буде у могућности да сагледа захтев до детаља;
  буде у могућности да одобрава ставке програма појединачно и у целини;
  буде у могућности да прати трошење одобрених средстава појединачно и у целини;
  буде у могућности да одобрава додатне захтеве;
  буде у могућности да онлине поставља документе од интереса за гранске савезе;
  буде у могућности да онлине преузима документе од интереса за ПССО.

OBAVEZE POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA U NOVOM SISTEMU:

1. Обука за рад у апликацији (септембар 2012. године);

2. Електронско конкурисање тј. подношење захтева од стране овлашћених представника покрајинских гранских савеза за годишње и посебне програмеза 2013. годину (октобар-децембар 2012. године);

3. Електронско праћење реализације буџета поднетих захтева од стране овлашћених представника покрајинских гранских савеза за годишње и посебне програмеза 2013. годину (2013. година); 

4. Електронско подношење извештаја од стране овлашћених представника гранских савеза за одобрене годишње и посебне програмеза 2013. годину (2013. година).

Све понуђене апликације су базиране на Microsoft.NET технологијама и клијентима је једино потребан интернет претраживач за рад са апликацијама. Решење је конципирано тако да се све извршава на серверима ПССО-а или код хостинг провајдера који може да обезбеди ове технологије.

Утоку реализације апликације примењивани суважећи техничко-технолошки стандарди и трендови у области јавних електронских сервиса.
Пројектом је обухваћена детаљна анализа потреба корисника и израда корисничке документације.

BudzetiGranskihSaveza

        Слика 4 (приказ апликације за годишње програме покрајинских гранских савеза)

Сваки програм (апликација) састоји се из 3 дела (картице) и то:

 • Подаци о програму (попуњавају се поља за опис програма у текстуалном облику);
 • Финансијски план програма (уносе се трошкови-расходи са аутоматским рачунањем);

 • Документи (прилажу се одговарајући документи-уплоад).

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK