A- A A+

Инспекцијски надзор

У складу са чланом 169. став 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) на територији аутономне покрајине, инспекцијски надзор над радом покрајинских и територијалних спортских савеза врши надлежни орган аутономне покрајине, преко покрајинских спортских инспектора, као поверени посао.

У поступку редовног инспекцијског надзора, покрајински спортски инспектори се руководе контролним листама које је прописало Министарство омладине и спорта Републике Србије. У овим листама су садржани сви елементи инспекцијског надзора.

У вршењу инспекцијског надзора покрајински спортски инспектор решењем:

 • налаже извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока;
 • привремено забрањује обављање спортских активности и спортских делатности због неиспуњености услова за њихово обављање, до испуњавања услова;
 • налаже спортском савезу да у складу са законом прими у чланство организацију у области спорта која испуњава утврђене услове за чланство;
 • налаже успостављање стања спортског објекта које одговара његовој намени, о трошку власника спортског објекта, уколико овај не отклони утврђене недостатке у остављеном року;
 • привремено забрањује коришћење спортског објекта због неиспуњености услова за његово коришћење, до испуњавања услова;
 • привремено забрањује рад спортском удружењу ако статусну промену није извршило у складу са овим законом;
 • предузима друге мере и радње на које је овлашћен законом. 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПОРТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ У АП ВОЈВОДИНИ (ПОКРАЈИНСКА СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА:

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ СПОРТСКЕ САВЕЗЕ

 1. О П Ш Т И  Д Е О
 2. СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ
 3. ПРОСТОР ЗА РАД, ОПРЕМА И ФИНАНСИРАЊЕ

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПОРТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ У АП ВОЈВОДИНИ (ПОКРАЈИНСКА СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРАНСКЕ СПОРТСКЕ САВЕЗЕ

 1. О П Ш Т И  Д Е О
 2. СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ
 3. ПРОСТОР ЗА РАД, ОПРЕМА И ФИНАНСИРАЊЕ

 

ПОКРАЈИНСКИ СПОРТСКИ ИНСПЕКТОРИ:

др Милорад Докманац
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 021.487.4887
Приземље, канцеларија13

Бранимир Шовљански
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 021.487.4825
Приземље, канцеларија 12

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK