A- A A+

Nadležnosti, obaveze i ovlašćenja rukovodioca Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu


POKRAJINSKI SEKRETAR

Pokrajinski sekretar je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim sekretarijatom.
Pokrajinski sekretar predstavlja pokrajinski sekretarijat, organizuje i obezbeđuje obavljanje poslova na efikasan način, donosi akta za koja je ovlašćen, obrazuje komisije i radne grupe radi obavljanja složenijih poslove iz delokruga sekretarijata i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.

ZAMENIK POKRAJINSKOG SEKRETARA

Pokrajinski sekretar može imati zamenika koga bira Skupština na mandat od četiri godine.
Prestankom mandata Pokrajinske vlade, mandat prestaje i zameniku pokrajinskog sekretara.
Zamenik pokrajinskog sekretara zamenjuje pokrajinskog sekretara i pomaže pokrajinskom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.
U slučaju duže sprečenosti pokrajinskog sekretara, što treba da konstatuje Pokrajinska vlada, zamenik zamenjuje odsutnog pokrajinskog sekretara i ima sva ovlašćenja pokrajinskog sekretara.
Pokrajinski sekretar može ovlastiti zamenika pokrajinskog sekretara da prisustvuje i učestvuje u radu na sednicama Pokrajinske vlade, bez prava glasa.

PODSEKRETAR

Obavlja poslove organizovanja i koordiniranja rada unutrašnjih jedinica; koordinira izradu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i predlaže ga starešini organa; daje mišljenje u postupku ocenjivanja zaposlenog na rukovodećem radnom mestu; preduzima aktivnosti u vezi sa sprovođenjem disciplinskog postupka u Sekretarijatu; koordinira pripremu i izradu izveštaja o radu i predloge programa rada Sekretarijata za Pokrajinsku vladu; rukovodi i koordinira aktivnostima koje se u okviru procesa reforme, a u vezi sa realizacijom pokrajinskih strateških dokumenata i republičkih propisa koje sprovodi Sekretarijat; obavlja druge poslove u obimu i vrsti za koje ga ovlasti pokrajinski sekretar.

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Rukovodi i organizuje rad u Sektoru; planira, objedinjuje, usmerava i nadzire rad izvršilaca u Sektoru; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru, pruža im potrebnu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora, predlaže potrebne mere u oblasti rada Sektora, ostvaruje saradnju sa republičkim organima, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, zamenika pokrajinskog sekretara i podsekretara.

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SPORT    

Rukovodi i organizuje rad u Sektoru;planira, objedinjuje, usmerava i nadzire rad izvršilaca  u Sektoru; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru, pruža im potrebnu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora, predlaže potrebne mere u oblasti rada Sektora, ostvaruje saradnju sa republičkim organima, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, zamenika pokrajinskog sekretara i podsekretara.

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OMLADINU 

Rukovodi i organizuje rad u Sektoru; planira, objedinjuje, usmerava i nadzire rad izvšilaca u Sektoru; raspoređuje poslove na neposredne izvšioce u Sektoru, pruža im potrbnu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora, predlaže potrebne mere u oblasti rada Sektora, ostvaruje saradnju sa republičkim organima, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, zamenika pokrajinskog sekretara i podsekretara.


POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OPŠTE PRAVNE I MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

Rukovodi radom Sektora; organizuje, objedinjava i usmerava rad izvršilaca u Sektoru; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova u Sektoru; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru i pruža im potrebnu stručnu pomoć; samostalno obavlja najsloženije opšte pravne poslove iz nadležnosti Sekretarijata; obavlja najsloženije normativne poslove kroz predlaganje i donošenje opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata; daje mišljenja i tumačenja u vezi pravnih propisa iz nadležnosti Sekretarijata; prati primenu zakona i drugih propisa u oblasti sporta i omladine; priprema izveštaje i druge pravne akte za Pokrajinsku vladu, Skupštinu AP Vojvodine i druge državne organe; priprema opšte akte koje donosi Sekretar; obavlja i druge pravne poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, ostvaruje saradnju sa republičkim organima, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, zamenika pokrajinskog sekretara i podsekretara.

 

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs