A- A A+

Delatnost i aktivnosti

Omladinska politika je u  Srbiji tokom devedesetih godina bila potpuno urušena. Zato je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu - sektor za omladinu izradio Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini, koji je Skupština AP Vojvodine usvojila u novembru 2005. godine.

Donošenje ovakve strategije je, čak i u regionalnim okvirima, bio pionirski poduhvat. Ujedno, ova strategija je bila i prvi dokument na nivou cele Srbije, a da se odnosila na mlade, njihovo zadovoljavanje potreba, rešavanje problema i poboljšanje kvaliteta života. Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini realizovan je u periodu 2005-2008 godine.

Drugi Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014, Skupština AP Vojvodine je usvojila 25. novembra 2010. godine. Koncipiran je u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i njegova realizacija je u toku.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu tradicionalno (od 1997. godine) dodeljuje nagrade najuspešnijim darovitim učenicima/cama osnovnih i srednjih škola i njihovim menotorima/kama, koji u toku školske godine postignu vrhunske rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u oblasti nauke, tehnike, umetnosti i sporta – Laureati.

Posebna sredstva izdvojena su u Fond za mlade talente, u cilju podrške i obezbeđivanja njihovog napredovanja u punoj snazi, kontinuiteta rada i uspeha, ostvarivanjem i poboljšanjem uslova za rad. Sredstva iz fonda namenjena su za odlazak mladih talenata na takmičenja, njihovu pripremu, poboljšanje uslova za rad, doškolavanje i usavršavanje.

Vrlo je važno konstantno pratiti potrebe i probleme mladih, jer samo na taj način mogu biti definisane kvalitetne aktivnosti i mere koje će imati efekta, usmerene prema mladima i za mlade. Zato se u okviru sektora za omladinu vrše istraživanja na osnovu kojih se dobiju odgovori na pitanja o sistemu vrednosti mladih, o korišćenju slobodnog vremena, kvalitetu života mladih, o izvorima stresa mladih i načinima njihovog suočavanja sa stresom...

Osnovan je Vojvođanski Omladinski centar (VOC). Objekat je namenjen udruženjima građana, ustanovama, sportskim organizacijama, lokalnim samoupravama i institucijama koje se bave mladima. U okviru VOC-a biće realizovani jednodnevni i višednevni seminari, treninzi, kampovi, edukacije u oblastima obrazovanja, informisanja, zdravlja, ekologije, socijalne politike prema mladima, aktivnog uključivanja mladih u društvo, zapošljavanja i slično, po nekomercijalnim uslovima. Sve ovo pod nadzorom i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Vlada AP Vojvodine je u februaru mesecu 2010. godine formirala Pokrajinski savet za borbu protiv droge. Radom ovog Saveta koordiniraju predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu – sektor omladina. Savet je formiran sa ciljem suzbijanja narkomanije na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv zloupotrebu droga (2009). Pokrajinski savet za borbu protiv droga čine predstavnici Pokrajinkskih sekraterijata za: zdravstvo, obrazovanje, lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, psiholozi i psihijatri, pedagozi, predstavnici medija, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i kriminalističke policije. U svom radu, ostvarena je saradnja sa predstavnicima verskih zajednica, sa Komunama i svim drugim činiocima koji se bave ovim problematikom. Savet je izradio Akcioni plan za borbu protiv droge  u AP Vojvodini koji je usvojen od strane Vlade AP Vojvodine.

Aktivnosti

 • Realizacija i praćenje sprovođenja Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
 • Rrealizacija i praćenje Akcionog plana za borbu protiv droga u APV
 • Realizacija programa (projekata) iz oblasti omladinske politike
 • Finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade
 • Podrška osnivanju i radu lokalnih Kancelarija za mlade
 • Podrška izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova za mlade
 • Saradnja sa lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine i lokalnim organizacijama mladih i za mlade
 • Podrška radu Vojvođanskog omladinskog centra (VOC)
 • Aktivna saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta i Pokrajinskim sekretarijatima u oblasti politike mladih
 • Koordinacija rada Pokrajinskog saveta za borbu protiv droge
 • Apliciranje i realizacija odobrenih projekata pri Fondovima Evropske unije
 • Izrada analiza, istraživanja, praćenje i evaluacija programa.
 • Podrška i nagrađivanje darovitih mladih koji su postigli vrhunske rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs