A- A A+

Aplikacija za realizaciju budžeta pokrajinskih granskih saveza - nadogradnja informacionog sistema eSavezi

U cilju unapređenja i kompletiranja informacionog sistema sporta u AP Vojvodini Sportski savez Vojvodine, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu uspešno je realizovao projekat Nadogradnja informacionog sistema eSavezi-projektovanje aplikacije za realizaciju budžeta pokrajinskih granskih saveza.


Godišnji i posebni programi koje su dostavljali pokrajinski granski savezi svodili su se na popunjavanje dokumenata od 40-ak strana u MS Word-u, koji se kasnije štampao i dostavljao Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu preko Sportskog saveza Vojvodine.
Izveštaj za pravdanje sredstava se takođe popunjavao i štampao i dostavljao Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu preko Sportskog saveza Vojvodine.


Kako bi se smanjila upotreba ogromne količine papira, potreba za angažovanjem ljudskih resursa i unapredila ažurnost i kontrola, javila se potreba za automatizacijomprocesapodnošenja godišnjih i posebnih programa pokrajinskih granskih saveza.
Registrovan je novi internet domen (https://esavezi.rs/) i u okviru njega je uspešno instalirana i implementirana aplikacija zarealizaciju budžeta pokrajinskih saveza.
Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je administrator sistema i on upralja svim nalozima i kreira aplikacije za podnošenje godišnjih i posebnih programa.
Svi predstavnici pokrajinskih granskih saveza su pohađali obuku i u potpunosti su osposobljeni za rad u novoj aplikaciji.

Ova aplikacija se uspešno primenjuje od septembra 2012. godine. Od ukupno 54 registrivanih pokrajinskih granskih savezau novoj aplikaciji samo jedan pokrajinski granski savez nije uspunio svoje obaveze tj. nije elektronski podneo program za 2013. godinu.

Ovakav sistem, prvi put u Srbiji, uspešno je instaliran i već se koristi u Olimpijskom komitetu Srbije.

U TOKU PROJEKTOVANjA, PROGRAMIRANjA I TESTIRANjA APLIKACIJE ZADOVOLjENI SU SLEDEĆI ZAHTEVI:

 1. Pojavljivanje višerazličitihprofila korisnika aplikacije (pokrajinski granski savezi, PSSO,administrator sistema,) sa različitim ulogama, korisnički interfejs aplikacije prilagoditi svakom od ovih profila korisnika ponaosob;
 2. Pokrajinski granski savezi podnose programe za narednu godinu Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (PSSO) i preko sistema treba da:
 • budu u mogućnosti da online dostavljaju (podnose) svoje redovne programe;
 • budu u mogućnosti da online dostavljaju (podnose) svoje posebne programe

(PROJEKTI/PROGRAMI, TAKMIČENjA/MANIFESTACIJE, SANACIJA, ADAPTACIJA ILI OPREMANjE);

 • budu u mogućnosti da online prate trošenje odobrenih sredstava;
 • budu u mogućnosti da online pravdaju odobrena sredstva;
 • budu u mogućnosti da online preuzimaju dokumenta od interesa koja obezbeđuje PSSO;
 • bude u mogućnosti da online postavljaju dokumente od interesa za PSSO;
 • prate online informacije od interesa;
 1. PSSO preko sistema treba da:
 • dobija zahteve (programe) od strane pokrajinskih granskih saveza pojedinačno;
 • bude u mogućnosti da sagleda zahtev do detalja;
 • bude u mogućnosti da odobrava stavke programa pojedinačno i u celini;
 • bude u mogućnosti da prati trošenje odobrenih sredstava pojedinačno i u celini;
 • bude u mogućnosti da odobrava dodatne zahteve;
 • bude u mogućnosti da online postavlja dokumente od interesa za granske saveze;
 • bude u mogućnosti da online preuzima dokumente od interesa za PSSO.

OBAVEZE POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA U NOVOM SISTEMU:

 1. Obuka za rad u aplikaciji (septembar 2012. godine);
 2. Elektronsko konkurisanje tj. podnošenje zahteva od strane ovlašćenih predstavnika pokrajinskih granskih saveza za godišnje i posebne programeza 2013. godinu (oktobar-decembar 2012. godine);
 3. Elektronsko praćenje realizacije budžeta podnetih zahteva od strane ovlašćenih predstavnika pokrajinskih granskih saveza za godišnje i posebne programeza 2013. godinu (2013. godina);
 4. Elektronsko podnošenje izveštaja od strane ovlašćenih predstavnika granskih saveza za odobrene godišnje i posebne programeza 2013. godinu (2013. godina).

Sve ponuđene aplikacije su bazirane na Microsoft.NET tehnologijama i klijentima je jedino potreban internet pretraživač za rad sa aplikacijama. Rešenje je koncipirano tako da se sve izvršava na serverima PSSO-a ili kod hosting provajdera koji može da obezbedi ove tehnologije.
Utoku realizacije aplikacije primenjivani suvažeći tehničko-tehnološki standardi i trendovi u oblasti javnih elektronskih servisa.
Projektom je obuhvaćena detaljna analiza potreba korisnika i izrada korisničke dokumentacije.

BudzetiGranskihSaveza

Slika 4 (prikaz aplikacije za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza)

Svaki program (aplikacija) sastoji se iz 3 dela (kartice) i to:

 • Podaci o programu (popunjavaju se polja za opis programa u tekstualnom obliku);
 • Finansijski plan programa (unose se troškovi-rashodi sa automatskim računanjem);
 • Dokumenti (prilažu se odgovarajući dokumenti-upload).

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs