A- A A+

INFORMACIONI SISTEM eSavezi (www.sportal.org.rs)

Informacioni sistem u sportu omogućava brzu i efikasnu komunikaciju organa državne uprave prema granskim savezima, gradskim tj. opštinskim sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim društvima i građanima. Takođe, informacioni sistem rešava problem svih baza podataka – jedinstvena elektronska matična evidencija u sportu (baza klubova, saveza, društava, objekata, manifestacija, sportskih stručnjaka, rezultata, ... ) tako što bi u okviru njega postojale povezane baze podataka koje bi putem interneta bile dostupne krajnjim korisnicima.
Najveći problem u radu sa bazama podataka je njihovo ažuriranje tako da je veb platforma (internet portal) najbolje moguće rešenje za direktnu online popunu odgovarajuće baze od strane ovlašćenog predstavnika saveza, kluba, lokalne, samouprave, škole, itd.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, počevši od 2008. godine ozbiljno radi i ulaže u razvoj informacionog sistema sporta u APV koji je poznat pod nazivom eSavezi (www.sportal.org.rs). Kreirane su i redovno se ažuriraju baze podataka pokrajinskih granskih saveza, gradskih/opštinskih sportskih saveza, sportskih organizacija sa teritorije APV kao i kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih savezaza 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., i 2015. godinu. Pored baza podataka u sistem su ugrađeni napredni servisi za pretraživanje i eksportovanje podataka, od 2010. godine uspešno je implementiran i statistički modul za prebrojavanje i grafičko prikazivanje svih unetih podataka.

Sve baze podataka i aplikacije sa servisima testirane su i smeštene na serverima Vlade APV (Sektor informacione tehnologije Uprave za zajednike poslove pokrajinskih organa).
U sistemu su definisana, odgovarajuća prava pristupa (Korisničko ime, Lozinka) od krajnjih korisnika pa sve do administratora sistema (predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu). Pokrajinski granski savezi (53 saveza + Sportski savez Vojvodine) su preko svojih ovlašćenih predstavnika zaduženi za administraciju (unos, izmena i brisanje) podataka o savezima, njihovim klubovima članicama i kalendarima takmičenja.
Dakle, samo autorizovani korisnici su zaduženi za unos odgovarajućih podataka u jedinstveni sistem a podaci su dostupni svim građanima Vojvodine.
Napominjemo da je ovo samo jedan model sistema, nije konačno rešenje i stalno će se nadograđivati kako bi zadovoljila sve potrebe korisnika.

PROJEKAT eSavezi (www.sportal.org.rs)

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, počevši od 2008. godine ozbiljno radi i ulaže u razvoj informacionog sistema sporta u APV koji je poznat pod nazivom eSavezi (www.sportal.org.rs). Kreirane su i redovno se ažuriraju baze podataka pokrajinskih granskih saveza, gradskih/opštinskih sportskih saveza, sportskih organizacija sa teritorije APV kao i kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih savezaza 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu. Pored baza podataka u sistem su ugrađeni napredni servisi za pretraživanje i eksportovanje podataka, od 2010. godine uspešno je implementiran i statistički modul za prebrojavanje i grafičko prikazivanje svih unetih podataka.

Prikupljanje podataka je obavljeno na terenu i to u Novom Sadu i Subotici tako što su saradnici sportskog saveza Vojvodine obilazili sportske organizacije i na licu mesta sa ovlašćenim licem popunjavali obrazce. Popunjene obrazce bi na kraju svakog radnog dana određeni saradnik unosio i lokalnu bazu podataka. Na ovaj način prikupljeno je približno 80 % validnih podataka sa terena i podaci su se odnosili samo na 2 grada u Vojvodini.
Radi efikasnije popune baza podataka, kreirana je veb aplikacija preko koje putem interneta ovlašćeni predstavnici Pokrajinskih granskih saveza unose podatke o svom savezu, podatke o sportskim organizacijama koje su članice saveza kao i kalendare takmičenja/aktivnosti.
U toku 2010. godine ovlašćeni predstavnici saveza pohađali su obuku vezanu za administraciju informacionog sistema. Predstavnici granskih saveza su bili podeljeni u 6 grupa tako da je kompletna obuka završena za mesec dana.

ESavezi-projekti

Slika 2 (obuke predstavnika granskih saveza u 2010. godini)

tabela esavezi

 

U sklopu informacionog sistema eSavezi  trenutno se mogu koristiti sledeće baze podataka, takođe se mogu pokretati sledeće aplikacije i servisi za pretragu i izvoz podataka:

Sl1

Uz pomoć prikazanih statističkih servisa predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu direktno prate unos aktivnosti pokrajinskih granskih saveza.
Od kada je ovaj servis implementiran broj aktivnosti pokrajinskih granskih saveza se znatno povećao jer se stvorila međusobna konkurencija u smislu što većeg broja aktivnosti u kalendarima takmičenja.

Sl2

Obzirom da je ažuriranje kalendara za 2015. godinu još uvek u toku, očekujemo da u njemu bude najviše aktivnosti/takmičenja do sada.
Pored aktivnosti pokrajinskih granskih saveza u kalendar se unose i aktivnosti klubova-članica saveza. Na ovaj način granski savez, u saradnji sa svojim članicama, određuje prioritetna takmičenja/aktivnosti. Uslov da bi sportska organizacija bila finansijski sufinansirana od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je taj da se njena manifestacija, aktivnost ili takmičenje nalazi u pomenutom kalendaru.
Sve baze podataka su pretražive po svim poljima i podaci u njima, zavisno od nivoa pristupa mogu se generisati tj. snimiti izveštaji u različite formate (Print, HTML, Excel, CSV, Word, XML).

sl3

 

Slika 3 (izvoz podataka u MS Excel)

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs