A- A A+

ECDL (European Computer Driving Licence)

Европска компјутерска возачка дозвола је тест познавања суштинских ИТ концепата, практичних вештина и способности, који  потврђује да је власник сертификата у потпуности компетентан за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација. Захваљујући великом  успеху који је ECDL постигао у Европи, програм је проширен на цео свет под  називом, International Computer Driving Licence (ICDL).

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у оквиру спровођења Акционог плана програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018. године предвидео информатичку обуку и доделу 45 ECDL (European Computer Driving Licence) за представнике свих  ЈЛС са територије АП Војводине. Секретаријат је такође набавио ECDL лиценцу, индексе за полагање испита и обезбедио је овлашћене испитиваче.

Детаљније информације можете да погледате у допису који смо упутили свим ЈЛС са територије АП Војводине (преузмите допис)

Рок за пријаву кандидата је петак 11. мај 2018. године

ECDL основни ниво се састоји од 4 модула: (линк)

  • Основе коришћења рачунара (Windows) -M2 (линк)
  • Основе коришћења интернета (Internet@Mail) –M7 (линк)
  • Обрада текста (Word) –M3 (линк)
  • Табеларне калкулације (Excel) -M4 (линк)

Информације за полазнике:

 

Делатност и активности

Омладинска политика је у Србији током деведесетих година била потпуно урушена. Зато је Покрајински секретаријат за спорт и омладину - сектор за омладину израдио Акциони план политике за младе у АП Војводини, који је Скупштина АП Војводине усвојила у новембру 2005. године.

Доношење овакве стратегије је, чак и у регионалним оквирима, био пионирски подухват. Уједно, ова стратегија је била и први документ на нивоу целе Србије, а да се односила на младе, њихово задовољавање потреба, решавање проблема и побољшање квалитета живота. Акциони план политике за младе у АП Војводини реализован је у периоду 2005-2008 године.

Други Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014, Скупштина АП Војводине је усвојила 25. новембра 2010. године. Конципиран је у складу са Националном стратегијом за младе и његова реализација је у току.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину традиционално (од 1997. године) додељује награде најуспешнијим даровитим ученицима/цама основних и средњих школа и њиховим меноторима/кама, који у току школске године постигну врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, уметности и спорта – Лауреати.

Посебна средства издвојена су у Фонд за младе таленте, у циљу подршке и обезбеђивања њиховог напредовања у пуној снази, континуитета рада и успеха, остваривањем и побољшањем услова за рад. Средства из фонда намењена су за одлазак младих талената на такмичења, њихову припрему, побољшање услова за рад, дошколавање и усавршавање.

Врло је важно константно пратити потребе и проблеме младих, јер само на тај начин могу бити дефинисане квалитетне активности и мере које ће имати ефекта, усмерене према младима и за младе. Зато се у оквиру сектора за омладину врше истраживања на основу којих се добију одговори на питања о систему вредности младих, о коришћењу слободног времена, квалитету живота младих, о изворима стреса младих и начинима њиховог суочавања са стресом...

Основан је Војвођански Омладински центар (ВОЦ). Објекат је намењен удружењима грађана, установама, спортским организацијама, локалним самоуправама и институцијама које се баве младима. У оквиру ВОЦ-а биће реализовани једнодневни и вишедневни семинари, тренинзи, кампови, едукације у областима образовања, информисања, здравља, екологије, социјалне политике према младима, активног укључивања младих у друштво, запошљавања и слично, по некомерцијалним условима. Све ово под надзором и уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Влада АП Војводине је у фебруару месецу 2010. године формирала Покрајински савет за борбу против дроге. Радом овог Савета координирају представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину – сектор омладина. Савет је формиран са циљем сузбијања наркоманије на територији АП Војводине, у складу са Националном стратегијом за борбу против злоупотребу дрога (2009). Покрајински савет за борбу против дрога чине представници Покрајинкских секратеријата за: здравство, образовање, локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, психолози и психијатри, педагози, представници медија, Института за јавно здравље Војводине и криминалистичке полиције. У свом раду, остварена је сарадња са представницима верских заједница, са Комунама и свим другим чиниоцима који се баве овим проблематиком. Савет је израдио Акциони план за борбу против дроге у АП Војводини који је усвојен од стране Владе АП Војводине.

Активности

- Реализација и праћење спровођења Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014 
- Реализација и праћење Акционог плана за борбу против дрога у АПВ
- Реализација програма (пројеката) из области омладинске политике
- Финансирање и суфинансирање пројеката организација младих и за младе
- Подршка оснивању и раду локалних Канцеларија за младе
- Подршка изради и реализацији Локалних акционих планова за младе
- Сарадња са локалним самоуправама са територије АП Војводине и локалним организацијама младих и за     младе
- Подршка раду Војвођанског омладинског центра (ВОЦ)
- Активна сарадња са Министарством омладине и спорта и Покрајинским секретаријатима у области политике   младих
- Координација рада Покрајинског савета за борбу против дроге
- Аплицирање и реализација одобрених пројеката при Фондовима Европске уније
- Израда анализа, истраживања, праћење и евалуација програма.
- Подршка и награђивање даровитих младих који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и      иностранству

Aktivnosti sektora za omladinu

 

4 Realizacija i praćenje sprovođenja Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014

4 Rrealizacija i praćenje Akcionog plana za borbu protiv droga u APV

4 Realizacija programa (projekata) iz oblasti omladinske politike

4 Finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade

4 Podrška osnivanju i radu lokalnih Kancelarija za mlade

4 Podrška izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova za mlade

4 Saradnja sa lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine i lokalnim organizacijama mladih i za mlade

4 Podrška radu Vojvođanskog omladinskog centra (VOC)

4 Aktivna saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta i Pokrajinskim sekretarijatima u oblasti politike mladih

4 Koordinacija rada Pokrajinskog saveta za borbu protiv droge

4 Apliciranje i realizacija odobrenih projekata pri Fondovima Evropske unije

4 Izrada analiza, istraživanja, praćenje i evaluacija programa.

4 Podrška i nagrađivanje darovitih mladih koji su postigli vrhunske rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK