A- A A+

Delokrug rada sekretarijata za sport i omladinu

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, osnovan je Odlukom o izmenama i dopunama odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV" br. 3/2002) od 12.3.2002. godine, nakon usvajanja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine ("Sl. glasnik RS", 6/2002). Ovim Zakonom su utvrđene značajne nadležnosti Pokrajine u oblasti sporta i omladine čime je stvorena normativna osnova za rad ovog Sekretarijata.

    Nadležnosti su potom redefinisane Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009), da bi bile proširene donošenjem Zakona o sportu 2011 godine ("Sl. glasnik RS", 24/11 i 99/11) i, iste godine, donošenjem Zakona o mladima ("Sl. glasnik RS", br. 50/11).

    Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV", br. 37/14 i 54/14 - drugi propis), utvrđeno je da poslove pokrajinske uprave u oblasti sporta i omladine, obavlja Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, te su utvrđene sledeće njegove nadležnosti:

 • obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, utvrđenih zakonom;
 • utvrđuje sportske objekte i programe međunarodnih sportskih takmičenja značajnih za AP Vojvodinu;
 • osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu i vrši osnivačka prava nad njima;
 • bliže uređuje uslove za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta i korišćenje javnih sportskih terena;
 • utvrđuje putem kojih se pokrajinskih sportskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriji AP Vojvodine, kada je u jednoj sportskoj grani registrovano više pokrajinskih granskih sportskih saveza i utvrđuje koje sportske grane su posebno značajne za AP Vojvodinu;
 • vodi evidencije u oblasti sporta;
 • utvrđuje ispunjenost uslova za organizovanje sportskih priredbi i obezbeđuje uslove za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i drugih organizacija u oblasti sporta;
 • obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave iz svoje oblasti;
 • vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti sporta;
 • prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina;
 • prati i podržava rad udruženja mladih i za mlade, saveza, kao i lokalnih kancelarija za mlade;
 • osniva Savet za mlade APV i koordinira njegov rad, u skladu sa zakonom;
 • priprema programe i predlaže mere za unapređivanje položaja mladih u skladu sa akcionim planom politike za mlade;
 • podržava projekte iz oblasti koje su značajne za mlade;
 • predlaže ustanovljavanje nagrada iz oblasti sporta i omladine;
 • nagrađuje sportiste za ostvarene sportske rezultate;
 • dodeljuje stipendije perspektivnim sportistima;
 • nagrađuje darovitu i uspešnu decu i omladinu u AP Vojvodini i kontinuirano podržava njihov razvoj;
 • obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine;
 • obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Podelite vest

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs