Афирмација жена у спорту

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је од свог оснивања препознао потребу за системском и институционалном подршком женама у спорту. Као резултат такве политике проистекло је низ одлука и закључака на основу којих се реализују конкурси за унапређење положаја жена у спорту и афирмацију женског спорта. У оквирима ових конкурса финансирају се програмске активности женских спортских организација, и активности на унапређењу и усавршавању жена као спортских стручњака и стручњака у спорту.

Од изузетног значаја је и што веће учешће жена у руководећим структурама спортских организација и савеза. Покрајински секретаријат за спорт и омладину у оквирима својих надлежности, у континуитету утиче на покрајинске гранске савезе и чврсто заступа став о потреби заступљености жена у поменутим структурама и што је још важније, њиховом активном ангажовању у органима управљања спортских организација.

Да би се омогућило несметано укључење жена у спортске активности у различитим њиховим улогама, потребно је стварање материјалних услова, подизање позитивног друштвеног амбијента и неговање спортске културе. Због свега наведеног, афирмација жена у спорту у АП Војводини, представља један од приоритета политике Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

БРОШУРЕ

PolozajZenaBrosura slika