Инспекцијски надзор

У складу са чланом 169. став 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) на територији аутономне покрајине, инспекцијски надзор над радом покрајинских и територијалних спортских савеза врши надлежни орган аутономне покрајине, преко покрајинских спортских инспектора, као поверени посао.

У поступку редовног инспекцијског надзора, покрајински спортски инспектори се руководе контролним листама које је прописало Министарство омладине и спорта Републике Србије. У овим листама су садржани сви елементи инспекцијског надзора.

У вршењу инспекцијског надзора покрајински спортски инспектор решењем:

 • налаже извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока;
 • привремено забрањује обављање спортских активности и спортских делатности због неиспуњености услова за њихово обављање, до испуњавања услова;
 • налаже спортском савезу да у складу са законом прими у чланство организацију у области спорта која испуњава утврђене услове за чланство;
 • налаже успостављање стања спортског објекта које одговара његовој намени, о трошку власника спортског објекта, уколико овај не отклони утврђене недостатке у остављеном року;
 • привремено забрањује коришћење спортског објекта због неиспуњености услова за његово коришћење, до испуњавања услова;
 • привремено забрањује рад спортском удружењу ако статусну промену није извршило у складу са овим законом;
 • предузима друге мере и радње на које је овлашћен законом. 
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПОРТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ У АП ВОЈВОДИНИ (ПОКРАЈИНСКА СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА:

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ СПОРТСКЕ САВЕЗЕ

 1. О П Ш Т И  Д Е О
 2. СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ
 3. ПРОСТОР ЗА РАД, ОПРЕМА И ФИНАНСИРАЊЕ
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПОРТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ У АП ВОЈВОДИНИ (ПОКРАЈИНСКА СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРАНСКЕ СПОРТСКЕ САВЕЗЕ

 1. О П Ш Т И  Д Е О
 2. СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ
 3. ПРОСТОР ЗА РАД, ОПРЕМА И ФИНАНСИРАЊЕ

ПОКРАЈИНСКИ СПОРТСКИ ИНСПЕКТОРИ:

Бранимир Шовљански
branimir.sovljanski@vojvodina.gov.rs
Tel. 021.487.4825
Приземље, канцеларија 79

Душан Ђукић

dusan.djukic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4908
Приземље, канцеларија 77

Мирослав Ковачев
miroslav.kovacev@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4311
Приземље, канцеларија 13