Покрајински спортски савези

Закон о спорту Републике Србије (СГ РС број 10/2016) регулисао је у члановима 134-136 потребе и интересе грађана у области спорта у аутономној покрајини. Овим законом је у значајној мери регулисано и питање функционисања и финансирања покрајинских гранских савеза.

На основу Закона о спорту покрајински грански спортски савези достављају своје годишње и посебне програме за суфинасирање Спортском савезу Војводине којима треба да обухвате редовне програмске активности у наредној години које се односе на следеће програме:

           I. СПОРТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ (ПИОНИРИ, КАДЕТИ И ЈУНИОРИ):

 • ТАКМИЧЕЊА
 • КАМПОВИ И ПРИПРЕМЕ
 • ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ

           II. ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ
           II. ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ (СЕНИОРИ)
           IV. ТЕХНИЧКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ САВЕЗА

          

Након обраде и анализе оправданости појединих програмских активности Спортски савез Војводине доставља мишљење Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, поштујући важећу категоризацију Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Покрајински секретар за спорт и омладину доноси коначну одлуку о расподели средстава за годишње програме покрајинских гранских спортских савеза.

Број покрајинских гранских спортских савеза који су били финансирани по годинама:

 • 2002. година: – 31 савез
 • 2003. година: – 34 савеза
 • 2004. година: – 37 савеза
 • 2005. година: – 40 савеза
 • 2006. година: – 46 савеза
 • 2007. година: – 45 савеза
 • 2008. година: – 45 савеза
 • 2009. година: – 43 савеза
 • 2010. година: – 48 савеза
 • 2011. година: – 47 савеза
 • 2012. година: – 50 савеза
 • 2013. година: – 54 савеза
 • 2014. година: – 55 савеза
 • 2015. година: – 57 савеза
 • 2016. година: – 56 савеза
 • 2017. година: – 56 савеза
 • 2018. година: – 53 савеза
 • 2019. година: – 56 савеза
 • 2020. година: – 56 савеза
 • 2021. година: – 56 савеза
 • 2022. година: – 56 савеза
 • 2023. година: – 57 савеза

Линкови ка сервисима информационог система еСавези:

Обрасци:

 Документа: