Покрајински спортски савези

Закон о спорту Републике Србије (СГ РС број 10/2016) регулисао је у члановима 134-136 потребе и интересе грађана у области спорта у аутономној покрајини. Овим законом је у значајној мери регулисано и питање функционисања и финансирања покрајинских гранских савеза.

На основу Закона о спорту покрајински грански спортски савези достављају своје годишње програме за суфинасирање Спортском савезу Војводине којима треба да обухвате редовне програмске активности у наредној години које се односе на следеће програме:

           I. СПОРТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ (ПИОНИРИ, КАДЕТИ И ЈУНИОРИ):

  • ТАКМИЧЕЊА
  • КАМПОВИ И ПРИПРЕМЕ
  • ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ

           II. ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ
           II. ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ (СЕНИОРИ)
           IV. ТЕХНИЧКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ САВЕЗА
          

Након обраде и анализе оправданости појединих програмских активности Спортски савез Војводине доставља мисљење Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, поштујући важећу категоризацију Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Покрајински секретар за спорт и омладину доноси коначну одлуку о расподели средстава за годишње програме покрајинских гранских спортских савеза.

Број покрајинских гранских спортских савеза који су били финансирани по годинама:  2002. г. – 31, 2003. г. – 34, 2004. г. – 37, 2005. г. – 40, 2006. г. – 46, 2007. г. – 45, 2008. г. – 45, 2009. г. – 43, 2010. г. – 48, 2011. г. – 47, 2012. г. – 50, 2013. г. – 54, 2014. г. – 55, 2015. г. – 57, 2016. г. – 56, 2017. г. – 56, 2018. г. – 53, 2019.г. – 56, 2020.г. – 56,

Аплицирање и правдање финансијских средстава: