Сектор за опште правне и материјално финансијске послове

Сектор за опште правне и материјално-финансијске послове обавља следеће послове: нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који се односе на припрему аката за Скупштину AП Војводине, Покрајинску владу и аката из  надлежности  Секретаријата у областима спорта и омладине; обављају се послови израде појединачних аката (уговора и других аката у вези са захтевима корисника буџетских средстава); опште правни и административни послови из делокруга Секретаријата; пружа информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата; путем спортског инспектора обавља надзор над спровођењем Закона о спорту и других прописа из области спорта; остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе и други послови из области опште управе. Обавља материјално финансијске послове; послове програмирања и планирања биланса потреба за реализацију постављених циљева у области спорта и омладине; врше послови у вези са припремом и извршењем буџета или финансијског плана, вођења пословних књига и састављање рачуноводствених извештаја, као и осталим финансијско материјалним пословима везаним за остваривање послова и задатака Секретаријата, а у области инвестиција нарочито се врше финансијски послови везани за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката од интереса за Покрајину.

У Сектору за опште правне и материјално-финансијске послове образује се ужа унутрашња јединица – Група за материјалнo-финансијскe послове.

Контакти

Помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

Гојко Вукоје
gojko.vukoje@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4873
Приземље, канцеларија 15

Група за материјалнo-финансијскe послове

Данијела Дабић – руководилац групе

danijela.dabic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4627
Приземље, канцеларија 11