Делокруг рада Секретаријата

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, основан је Одлуком о изменама и допунама одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 3/2002) од 12.3.2002. године, након усвајања Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Сл. гласник РС“, 6/2002). Овим Законом су утврђене значајне надлежности Покрајине у области спорта и омладине чиме је створена нормативна основа за рад овог Секретаријата.

Надлежности су потом редефинисане Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009), да би биле проширене доношењем Закона о спорту 2011 године („Сл. гласник РС“, 24/11 и 99/11) и, исте године, доношењем Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/11).

Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 – други пропис), утврђено је да послове покрајинске управе у области спорта и омладине, обавља Покрајински секретаријат за спорт и омладину, те су утврђене следеће његове надлежности:

 • обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, утврђених законом;
 • утврђује спортске објекте и програме међународних спортских такмичења значајних за АП Војводину;
 • оснива организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину и врши оснивачка права над њима;
 • ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области спорта и коришћење јавних спортских терена;
 • утврђује путем којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине, када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су посебно значајне за АП Војводину;
 • води евиденције у области спорта;
  утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и других организација у области спорта;
 • обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе из своје области;
 • врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта;
 • прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина;
 • прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе;
 • оснива Савет за младе АПВ и координира његов рад, у складу са законом;
 • припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе;
 • подржава пројекте из области које су значајне за младе;
 • предлаже установљавање награда из области спорта и омладине;
 • награђује спортисте за остварене спортске резултате;
 • додељује стипендије перспективним спортистима;
 • награђује даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој;
  обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине;
 • обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.