Област спортске рекреације

Једна од тековина модерних друштава али и савременог начина живота јесте бављење рекреативним спортом или спортом за све у циљу очувања здравља као и боље и функционалније радне способности грађана.
Рекреативно бављење спортом, оно којим се баве статистике и оно које говори у прилог развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са стандардима и препорукама ЕУ је рекреативно бављење спортом које се реализује:

– редовно (минимум једном недељно)
– по квалитетним програмима
– под вођством стручних лица
– на одговарајућим спортским објектима
– уз адекватну лекарску контролу

Из тог разлога примарни циљ државе и државних структура као и носиоца Спорта за све у Србији (савеза,асоцијација, друштава и појединаца) је:

– да се на првом месту створи свест о важности овог сегмента спорта (обезбеди још квалитетнији и значајнији наставак организовања активности, манифестација спорта за све);
– да се створе услови за његов развој (инфраструктура, финансијска средства);
– да се дође до квалитетних програмау чију израду треба укључити високостручне установе (неопходно је урадити стандардизацију програма спорта за све);
– да се формирањем база података спортскихстручњака у оквиру правилника о номенклатури спортских звања и занимања,убаци сегмент спорта засве;
– да се створи систем по коме ће се вршити квалитетнија координација, унапређење и спровођење планова, програма и активности спорта за све;
– израда информационог система спорта за све (са јединственим базама спортских организација спорта за све, спортских стручњака, програмских активности, календарима активности и манифестација, партнерских организација).

Реализације ових задатака имају за циљ да нам дају све оне бројке и показатеље по којима ће и наше друштво бити у кораку са савременим тенденцијама и препорукама. У наредном периоду поред рада на Моделима функционисања спорта за све као и његове примене у систему Спорта за све, предстоји нам и рад на препорукама. Њихов циљје свеукупна реорганизацијаасоцијације Спорта за све, у смислу преструктуирања и модернизације функционисања организације. Формирањем нових спортских удружења или клубова Спорта за све (у свим локалним заједницама у Србији), едукацијом нових и евидентирањемпостојећих спортских стручњака из области спортске рекреације као и формирањем база података (израда информационог система Спорта за све) створиће се једна много шира и квалитетнија мрежа оних који организују и спроводе програме и активности Спорта за све. Самим тиме ће се створити потреба за њиховим организовањем, протоку информација и размени искустава како у нашој земљитако иу земљама у окружењу.
Наравно једнако је важно и можда чак од пресудног значаја је рад и на јачању свести грађана о важности Спорта за све, посебно укључујући и особе са посебним потребама, као и формирање друштава волонтера – Спорта за све, у циљу надоградње система спровођења Модела функционисања спорта за све. Стога је од пресудног значаја за унапређење спорта за све и испуњавање европских стандарда и препорука у овом сегменту спорта, потребно још значајније позиционирање Спорта за све у систему спорта Србије.
Испуњавањем свих ових критеријума у наредном периоду довешће до стварања још боље и квалитетније организације Спорта за све у Србији тј. позиционирања Спорта за све као још квалитетнијег и организованијег партнера државним институцијама, чиме ће бити створени услови за позиционирање Спорта за све као једног од приоритета у стратешком планирању спорта у Србији.
Стратегија развоја спорта у Републици Србији (за период од 2014 до 2018. године), као најзначајнији стратешки и плански документ развоја спорта у Србији бавиће се суштинским приоритетима спорта у Србији, чијим унапређењем и даљом афирмацијом би се обезбедили услови за још квалитетније позиционирање спорта у државном систему али и у односу на препоруке и стандарде развијених друштава. У том погледу један од незаобилазних сегмената спорта представља и Спорт за све, тј. стварања услова за бављење спортом свим грађанима.
Једана од главних тема којима се баве и европске институције укључујући и фондове ЕУ који имају за циљ даљу афирмацију и унапређење спорта, управо се односи на развој спорта на локалном нивоу са посебним освртом на Спорт за све тј. стварање услова да се сви грађани баве спортом (инфраструктурни капацитети, стручни кадрови, квалитетни програми вежбања, контроле здравља, периодична тестирања, повезивање и размена искустава).
Да би Спорт за све нашао своје право место у ономе што представља институнционално уређење спорта у локалним заједницама, а то је предстојећа израда законом обавезујућих ,Локалних стратегија спорта“ неопходно је да Спорт за све на одговарајући начин буде позициониран и у Националној стратегији развоја спорта.

Савез Спорт за све Војводине

Савез Спорт за све Војводине представља добровољну, невладину, неполитичну и недобитну организацију, која у складу са Законом и Статутом а уз пуну подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, делује на територији АП Војводине.

Као кровна организација у области спорта за све у Војводини, кореспондира и реализује програме и активности са својих 67 чланица у готово свим јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине.

Историјат:

Савез Спорт за све Војводине основан је као Савез за телесно васпитање „Партизан“ Војводине, у марту 1952. године, као добровољна масовна организација за телесно васпитање грађана свих узраста са богато развијеним програмом рада.

У самом почетку на територији Војводине било је 140 друштава са преко 30.000 активних чланова. Формирани су срески одбори у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Панчеву и Сремској Митровици.

У годинама које су следиле СТВ „Партизан“ Војводине бележио је велик прилив нових друштава и чланства а у складу са тим организовао je низ едукативних курсева за оспособљавање стручних кадрова.

Народни спортски вишебој, одбојка, рукомет, атлетика, пливање, пролећни јесењи кросеви, излети, логоровања биле су у том периоду најпопуларније активности које је спроводила већина друштава из наше покрајине.

Велика активност среских савеза знатно је доприносила развоју и јачању друштава тако да је већ 1959. године у СТВ „Партизан“ Војводине било 239 друштава са 51.000 чланова. Исте године одржано је 50 јавних вежби и слетова са преко 100.000 учесника.

1961. године у Новом Саду одржана је највећа манифестација физичке културе Слет Партизана Војводине са 8.374 учесника као приказ масовности и квалитета у раду ових друштава.

Почетком 70-их година прошлог века основни задатак Савеза био је програмски усмерен ка деци предшколског узраста, сеоској и радничкој омладини и осталим грађанима који нису обухваћени обавезном наставом физичког васпитања. Реализовани су бројни програми попут такмичења у вишебоју, академија и приказа, обука непливача, програма „Сви на снег“ и други. Истовремено радило се на ангажовању и усавршавању професионалних, хонорарних и аматерских кадрова и њиховом оспособљавању за спровођење програма.

Нарочита пажња била је посвећена јачању и формирању нових општинских савеза, којих је у то време било 20 и који су редовно спроводили активности по програму рада. Друштва која нису била обухваћена савезима, непосредно су била везана за међуопштинске заједнице.

Тих 70-их година први пут се и на нашим просторима јавља у свету све актуелнији покрет „ТРИМ – спорт за свакога“ који је за циљ имао да учини да спорт у најширем смислу те речи постане близак и да се њме активно баве све веће групе становништва.

1975. године у Новом Саду, одржана је 1. Oлимпијада радничко спортских активности Војводине (ОРСАВ), где је на завршној припредби учетсвовало преко 3.000 спортиста у 10 спортских дисциплина за мушкарце и 6 за жене. У програмским активностима у оквиру циклуса I ОРСАВ било је укључено 1074 радних организација са 107.000 учесника.

Поред програма ОРСАВ, реализује се низ других програмских активности попут сеоских спортских игара, програма „Тражимо најбољу месну заједницу у спортској рекреацији“, семинара за стручне кадрове под називом „Физичко васпитање деце предшколског узраста“, партизанских вишебоја, теловежбених композиција, такмичења у пружању прве помоћи, програма „Родитељ и дете“, „Здрав и способан“, стазе здравља и други програми. Многе од ових активности спроводиле су се дуги низ година, а спроводе се  и дан данас.

80-их и 90-их година уводе се и нови програми попут „Тражимо најбоље предузеће у спортској рекреацији“, „Игре без граница“, „Међународни фестивал дечијих фолклорних и модерних игара“, смотра у академским саставима, смотра друштава Партизан, национална смотра спортске рекреације.  У наведене програме било је укључено  око 60.000 учесника организације „Партизан“ и око 120.000 учесника из радних организација и месних заједница.  До тада је на подручју Војводине већ деловало 16 општинских савеза, 60 друштава и 80 актива.

У 22 општине изграђени су спортско-рекреативни центри са широм наменом (12 хала и 8 затворених базена).

У складу са реформом и трансформацијом друштва, Савез за физичко васпитање и рекреацију Војводине је опстао и наставио да ради и поред економских потешкоћа, смањених ресурса и гашења многих предузећа кроз које се спроводио добар део програмских активности. У периоду 1992-1993. године Савез је променио назив у Савез за спортску рекреацију Војводине а 1997. године у Савез за рекреативни спорт Војводине.

Уважавајући савремене трендове организовања спортске рекреације и прилагођавајући се потребама савременог друштва и сваког појединца у њему,  дошло је до промене начина организовања и имена организације.

Савез за рекреативни спорт Војводине 2008. године променио је назив у Савез спорт за све Војводине који своје деловање темељи на концепцији светске и европске идеје о спорту за све.

Поред редовних програма, Савез у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, уводи у више општина Војводине и нове програме као што су „Укључи се у игру на обалама река и језера“ као део пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“, „Вежбањем до бољег здравља буди фит“, „Трим стаза – вежбајмо заједно“, „Вежбање за особе треће животне доби“ а успешно се са чланицама реализују и програми „Игре месних заједница Војводине“, „Игре Рома Војводине“ и „Спортско-рекреативни дани казнено – поправних завода Војводине“.

Такође на територији АП Војводине и међу чланицама промовишу се и међународни програми које у Републици Србији координира Асоцијација Спорт за све Србије, као што су Европска недеља физичке активности – „Моvе Wеек“, Светски дан пешачења, Дан изазова, Дан без лифтова а учествује се и на летњим и зимским фестивалима Асоцијације Спорта за све Србије.

Деценијама уназад, непуних 50 година, Савез Спорт за све Војводине под Покровитељством Покрајинске владе а у сарадњи са јединицама локалних самоуправа и Савезом самосталних синдиката Војводине, организује и реализује Спортску олимпијаду радника Војводине, јединствену манифестацију у међународним оквирима. У оквиру овог система реализују се програми спортске рекреације са циљем укључивања што већег броја  радно-активног становништва у организовану и континуирану физичку активност ради побољшања и очувања здравља, радне способности и продуктивности на раду.

Савез традиционално, од 2016. године, организује и реализује ФЕСТИВАЛ СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ, где у едукативне и спортско-рекреативне садржаје укључује чланство и грађане широм АП Војводине и промовише спорт за све као важан сегмент друштва.

У 2017. години, након опсежног истраживања о стању физичке активности грађана АП Војводине а у складу са Програмом развоја спорта у АП Војводини, Савез Спорт за све Војводине израдио је Програм развоја Спорта за све у АП Војводини за период 2017-2020. године и Акциони план за његово спровођење, који је поред општег циља садржавао 9 посебних циљева, 15 мера и 60 активности.

Савез има успостављен и систем подршке чланицама кроз суфинансирање њихових програмских активности од значаја за развој спорта за све у АП Војводини. На годишњем нивоу Савез, у складу са објављеним Позивом за достављање предлога пројеката и програма од значаја за развој спорта за све у АП Војводини и одлуком Управног одбора, суфинансира преко 20 различитих спортско-рекреативних програма.

Програмска орјентација:

Савез Спорт за све Војводине организује програмске активности, промовише, едукује и ствара услове грађанима свих социо-узрасних категорија да се баве спортом и физичком активношћу у циљу очувања и побољшања здравља.

Савез Спорт за све Војводине својим деловањем заснованим на концепцији европске идеје о спорту за све и кроз своју основну мисију доприноси:

 • подизању свести о важности физичке активности
 • унапређењу друштва кроз унапређење спортске рекреације
 • стварању услова за унапређење спортске рекреације – спорта за све, спорта у фирмама
 • повећању броја грађана који се баве спортом кроз развој спорта за све
 • промоцији покрета спорт за сваког без обзира на узраст, пол, физичке способности, расу, вероисповест и друго

Савез Спорт за све Војводине у оквиру свог годишњег и посебног програма реализује

 • Едукативни
 • Развојни
 • Такмичарски и
 • Међународни програм

Едукативни програм

 • Организација стручних трибина, семинара и саветовања
 • Едукација чланства
 • Пружање часова едукације спортским стручњацима са територије АП Војводине који су неопходни за издавање/обнову дозвола за рад у области спорта за све

Развојни програм

 • „Фестивал Спорта за све Војводине“
 • „Укључи се у игру на обалама река и језера“ – програм за све категорије становништва
 • „Спортско-рекреативни програм на трим стазама – програм за све категорије становништва“
 • „Активно старење уз редовно вежбање“ – програм за особе треће животне доби
 • Програми бесплатне рекреације за жене
 • Програми намењени особама са инвалидитетом
 • Подршка реализацији програма од интереса за развој спорта за све у АП Војводини, које реализују чланице Савеза (програми намењени деци и омладини, радно активном становништву а посебно женама, особама са инвалидитетом, особама треће животне доби)
 • Учешће на Летњем фестивалу Спорта за све Србије
 • Учешће на Зимском фестивалу Спорта за све Србије
 • Учешће на Конгресу Спорта за све Србије
 • Учешће на манифестацији „Новосадски маратон“
 • Учешће на сајму спорта ( Нови Сад, Београд)

Такмичарски програм

 • „Спортска олимпијада радника Војводине“
  • Општинска и регионална такмичења
  • КУП Војводине
  • Првенство Војводине
  • Завршна манифестација СОРВ
 • „Спортско-рекреативне игре Срема, Баната и Бачке“
 • Подршка реализацији програма од интереса за развој спорта за све у АП Војводини, које реализују чланице Савеза

Међународни програм

 • Учешће у светском дану изазова „World challenge day“
 • Учешће у европској недељи физичке активности „Move week“
 • Учешће у обележавању светског дана пешачења „World walking day“

Стручни и организациони потенцијали:

 • 67 чланица (организације које делују у области спортске рекреације на територији АПВ)
 • 48 спортских стручњака са дозволом за рад у области спорта за све
 • Стручни одбор и друга стручна радна тела Савеза
 • Информациони систем Савеза
 • Институционална повезаност (поред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и својих чланица, за потребе реализације својих програма Савез остварује успешну сарадњу са јединицама локалних самоуправа АПВ, Асоцијацијом Спорт за све Србије, Спортским савезом Војводине, покрајинским гранским спортским савезима, Покрајинским заводом за спорт и медицину спорта, Савезом за школски спорт Војводине, Факултетом спорта и физичког васпитања, Факултетом за спорт и туризам ТИМС, Савезом самосталних синдиката Војводине, Унијом послодаваца Војводине, надлежним институцијама за рад са особама са инвалидитетом и посебним потребама и покрајинским и локалним медијским кућама.
 • Чланство у другим организацијама (Савез Спорт за све Војводине редован је члан Спортског савеза Војводине и Асоцијације Спорт за све Србије а непосредан члан Светске организације спорта за све „TAFISA“, Светске асоцијације спорта и културе „ISCA“, Европске федерације компанијског спорта „EFCS“, Међународне федерације спорта за све „ФИСТ“, Балканске Асоцијације Спорта за све „BSFAA“, Балканске асоцијације радничког спорта „BAWS“.
 • WЕБ презентација Савеза и друштвене мреже.

Међународни пројкети и сарадња:

Од 2020. године Савез Спорт за све Војводине партнер је на два европска пројекта у оквиру ЕРАСМУС+ Спорт програма

 • „Activate Healthy Lifestyle through counseling for you „ ( 30 месеци)
 • „Active citizens in European cities“ (18 месеци)

а од 2021. године Савез, у улози партнера, учествује на још три европска пројекта:

 • ELISA: Entrepreneurial Learning in Sport to support Young Athletes employability development (30 meseci)
 • Integrated Sport Educational Plan to tackle Racism of Youth (18 meseci)
 • Sport Tradition Youth Linked Elder ( 18 meseci)