Информациони систем

Информациони систем еСавези

Покрајински секретаријат за спорт и омладину пуних 12 година озбиљно ради и улаже у развој и унапређење сопственог информационог система.

Информациони систем спорта у АП Војводини по називом еСавези састоји се из 2 дела:

 • статистички део где покрајински грански савези попуњавају статистичке податке и увлаче важећу документацију (успостављен 2010. године)
 • апликација за буџете покрајинских гранских савеза (успостављена 2012. године)

Подаци су добијени од стране покрајинских гранских савеза и Спортског савеза Војводине који је реализатор пројекта развоја и унапређења информационог система еСавези. Све базе података и сви напредни сервиси информационог система могу се директно користити преко интернет портала www.sportal.org.rs.

Преглед база података:

У циљу унапређења и комплетирања информационог система спорта у АП Војводини Спортски савез Војводине, уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину успешно је реализовао пројекат Надоградња информационог система еСавези-пројектовање апликације за реализацију буџета покрајинских гранских савеза.

Како би се смањила употреба огромне количине папира, потреба за ангажовањем људских ресурса и унапредила ажурност и контрола, јавила се потреба за аутоматизацијом процеса подношења годишњих и посебних програма покрајинских гранских савеза. Регистрован је нови интернет домен (http://esavezi.rs/) и у оквиру њега је успешно инсталирана и имплементирана апликација за реализацију буџета покрајинских савеза.

Апликација испуњава следеће захтеве:

 1. Појављивање вишеразличитих профила корисника апликације (покрајински грански савези, ПССО,администратор система,) са различитим улогама;
 2. Покрајински грански савези подносе програме за наредну годину Покрајинском секретаријату за спорт и омладину (ПССО) и преко система су у могућности да поптуно електронски (online):
 3. достављају (подносе и коригују) своје редовне годишње програме;
 4. достављају (подносе и коригују) своје посебне програме.
 5. Апликација има могућност генерисања збирних извештаја за потребе Секретаријата и има могућност извоза (снимања података) у различите формате: Word, Excel, PDF, XML

Сваки програм (апликација) састоји се из 3 дела (картице) и то:

 • Подаци о програму (попуњавају се поља за опис програма у текстуалном облику);
 • Финансијски план програма (уносе се трошкови-расходи са аутоматским рачунањем);
 • Документи (прилажу се одговарајући документи-upload).

У последњем стратешком документу тј. у Програму развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018. године и Акционим планом за његову примену посебан део заузима питање информационог система. Након овога информациони систем је значајно унапређен новим сервисима и базама података за потребе израде програмског буџета и креирање многобројних извештаја.

Оно што је битно истаћи на крају јесте то да се све аплиакције налазе и сви подаци се чувају на серверима који су у власништву Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

ИНОВИРАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У СПОРТУ У АП ВОЈВОДИНИ

Активности из Акционог плана Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018. године

Мера 8.2.1.4.1. Иновирање постојећег информационог система спорта у АП Војводини  портал еСавези

Активност 8.2.1.4.1.1. Набавка сервера и пратеће опреме за техничко унапређење информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.2. Набавка софтвера за унапређење информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.3. Ажиурирање података и креирање нових база

Активност 8.2.1.4.1.4. ECDL обука будућих корисника  информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.5. Набавка ECDL лиценце и индекса за сертификовање полазника курсева

Активност 8.2.1.4.1.6. Организација ECDL обуке

НОВЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

УВОД

У циљу поједностављења система попуњавања база података Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и лакшег коришћења података од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, као и због обавезе испуњавања зацртаних циљева у  Акционом плану за спровођење Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018. године, под тачком 8.2.1.4. – Унапређење информационог система у спорту у АП Војводини, припремљена је нова јединствена база података покрајинских гранских спортских савеза која је подељена у неколико делова (ОПШТИ ПОДАЦИ, ИНДИКАТОРИ БУЏЕТА, РЕЗУЛТАТИ, ОБУХВАТ ГРАЂАНА, УПИТНИЦИ).

РОКОВИ

За разлику од аплицирања за годишње програме покрајинских гранских спортских савеза и савеза из области спорта, ове базе података су отворене током целе године и подаци и документи се могу уносити и ажурирати свакодневно.

Обавеза је покрајинских гранских спорских савеза да два пута годишње изврше ажурирање табела у свим деловима базе података и то у следећим периодима:

 1. од 01.01. до 31.01.
 2. од 01.07. до 31.07.

Покрајинским гранским спортским савезима и савезима из области спорта који не ажурирају све табеле у бази података у наведеним терминима, неће бити уплаћивана средства за I квартал текуће године, односно за III квартал текуће године.

Провера ажурирања базе података биће на основу унетог датума ажурирања на крају сваке табеле где се врши унос и ажурирање података.

РОК ЗА ПРВО АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЈЕ 01. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ТАКМИЧАРСКИ СПОРТОВИ) ОДНОСНО 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ОБЛАСТИ СПОРТА)

ПОЈАШЊЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА УНОСА ПОДАТАКА

Како би разјаснили одређене недоумице приликом уноса и ажурирања података, код одређених табела у оквиру базе података биће дата прецизна упутства и објашњења, како би лицима задуженим за унос података био олакшан рад.

Особе за контакт испред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину:

 • др Милорад Докманац, саветник за развој олимпијског, параолимпијског спорта и реализацију међународних такмичења (milorad.dokmanac@vojvodina.gov.rs 063/568-097) -задужен за такмичарске спортове
 • Бранко Вујовић,виши саветник за развој неолимпијског, школског, универзитетског и рекреативног спорта -руководилац групе (branko.vujovic@vojvodina.gov.rs 060/0459-629) -задужен за области спорта
 • МСц Драган Величковић, самостални саветник за информационе системе -руководилац групе (dragan.velickovic@vojvodina.gov.rs 063/1-691-609) -задужен за функционисање информационог система

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ТАКМИЧАРСКЕ СПОРТОВЕ:

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ОБЛАСТИ СПОРТА: