Спортска инфраструктура

Након формирања Покрајинског секретаријата за спорт и омладину морали су се одредити приоритети суфинансирања, а један од основних сегмената је управо санација, адаптација и опремање спортских објеката.

Основи услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката. Није, међутим, важан само њихов довољан број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у погледу димензија и безбедности, санитарно – хигијенске, противпожарне, инсталационо – техничке и друге) како би се у њима могле обављати спортске активности. Без објеката је немогуће било шта радити у спорту. Обезбеђење овог услова захтева издвајање великих материјалних средстава која, по правилу, не могу да обезбеде сами корисници (спорски клубови, организације, појединци ). Узме ли се у обзир неопходност спортских објеката , као и њихова дефицитарност, јасно је да решавање овог инфраструктурног проблема тражи велика буџетска издвајања .

Пренешеним надлежностима дефинисаним Одлуком о покрајинској управи да посебно обавља инспекцијски надзор над безбедношћу спортских објеката и испуњености техничких и санитарних услова, у овом случају Покрајински секретаријат за спорт и омладину, има постављен циљ да такве објекте на територији АП Војводине доведе у првобитно стање безбедно за све кориснике.

ШТА ЈЕ СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ?

Спортски објекат у техничко – архитектонском смислу подразумева све просторе и површине отвореног или затвореног грађевинског облика, намењене спровођењу различитих активности – тренирања, такмичења, рекреативног вежбања и забаве (укључујући и пратеће активности, помоћне просторије, гледалиште и друго ). Спортски објекти могу да буду пројектовани и изграђени за посебне намене као што су базени за пливање или пројектовани за самостално усмерену или спонтану активност као што су паркови или само природни ресурси приступачни већини људи (обале река и језера, шуме, плаже, планине). Могу бити пројектовани и изграђени као вишенаменски комплекси са разноврсном опремом и инсталацијама као што су спортске хале, стадиони, рекреативни центри, школски објекти за физичко васпитање.

САНАЦИЈА
Санација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине.

Радови на санацији (реконструкцији) могу се поделити на:

– Репаратурне санације – ради продужења употребљивости и трајности објекта
Узрок је појава оштећења на елементима конструкције која временом може довести до нарушавања њихове захтеване носивости. Ова оштећења су углавном везана за:

– оштећења заштитног слоја бетона и сличних површинских дефеката, као што је, на пример сегрегација бетона,
– корозију арматуре,
– настанак прслина ширина већих од дозвољених граничних вредности

Конструкцијске санације – које се односе на носивост конструкције
Под појмом Конструкцијске санације се најчешће убрајају различити видови ојачавања армиранобетонских конструкција. Предузимају се у ситуацијама када је стање одређене конструкције такво да у првом реду није задовољена њена носивост и сигурност. У таквим случајевима се мора предузети санација која ће омогућити да се обезбеди прописана носивост дате конструкције.

АДАПТАЦИЈЕ
Обично се под појмом адаптација подразумева скуп грађевинских радова који треба да се изведу у одредјеном простору или у неком од његових делова.

– замена дотрајалих прозора и врата новим
– уградња термо-изолационих материјала на зидним, подним и кровним површинама
– модернизација система за грејања и хлађења
– остало

ОПРЕМАЊЕ
Веома је важно добро опремање спортских објеката. Објекти у зависности од намене подразумевају и различитост опремања истих.
Спортски објекти у које спадају и фискултурне сале при васпитно – образовним установама тренутно су у лошем стању. Услед вишегодисњег неулагања и неодржавања како објеката тако и спортске опреме и реквизита, већина спортских објеката изгубила су своју основну функцију. Зато је у 2012. и 2013. години акценат суфинансирања санације, адаптације и опремања дат спортским објектима при васпитно – образованим установама са стратешким циљем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се побољшају услови рада и безбедности школске деце.

Минимални стандарди за одржавање спортских такмичења-приручник