Сектор за спорт

Сектор за спорт обавља следеће послове: обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта; израђују анализе за развој и унапређење олимпијског и неолимпијског спорта, школског, универзитетског и спорта за све; утврђује испуњеност услова за обављање спортских делатности организација у области спорта са територије Покрајине; утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби на територији Покрајине; утврђује објекте од интереса за Покрајину и мерила за доделу буџетских средстава за њихову изградњу, одржавање и опремање; утврђује предлоге програма међународних спортских такмичења од интереса за Покрајину; утврђује мере и активности за промоцију и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом на територији Покрајине; утврђује предлоге за награђивање и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у Покрајини; утврђује предлоге за стипендије младим перспективним спортистима из Покрајине; води евиденције у области спорта и друге послове из области спорта; обавља послове за припрему и имплементацију стратегије развоја спорта АПВ, као и имплементацију других стратегија за борбу против негативних појава у спорту (насиље, допинг, нелегално клађење); обављају се информатичких послови за потребе евиденција из области спорта кроз прикупљање података и њихову статистичку обраду.

У Сектору за спорт образују се две уже унутрашња јединица:

• Група за развој олимпијског, параолимпијског спорта и међународне пројекте;
• Група за развој неолимпијског, школског, универзитетског и рекреативног спорта

Контакти

Помоћник за спорт

Ласло Кормањош
laslo.kormanjos@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4015
Приземље, канцеларија 13

Група за развој олимпијског, параолимпијског спорта и међународне пројекте

Марко Адамовић – руководилац групе

marko.adamovic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4886
Приземље, канцеларија 12

Мирослав Ковачев
miroslav.kovacev@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4311
Приземље, канцеларија 13

Душан Ђукић

dusan.djukic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4908
Приземље, канцеларија 77

Др Милорад Докманац
milorad.dokmanac@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4887
III спрат, канцеларија 48

Група за развој неолимпијског, школског, универзитетског и рекреативног спорта

Бранко Вујовић – руководилац групе
branko.vujovic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4874
Приземље, канцеларија 12

Милан Живковић
milan.zivkovic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4908
Приземље, канцеларија 77