A- A A+

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini

 

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini 2015-2020. godine (pdf)


Mladi su u razvijenijim zemljama sveta promovisani u sve važniji društveni resurs, posebno zbog činjenice višedecenijskog trenda starenja stanovništva. Zbog ovakvog trenda, mlade bi trebalo posmatrati i kao relativno redak resurs. Oni su zbog svojih specifičnosti onaj segment populacije koji predstavlja jedan od najosetljivijih seizmografa društvenih promena. Rizici koji obeležavaju adekvatnu društvenu integraciju mladih u društvo izraženiji su u zemljama koje prolaze kroz tranzit, u odnosu na socijalističko razdoblje i stabilnija demokratska društva. Odrastanje u postsocijalističkim društvima kao što je naše, opterećeno je dvostrukom tranzicijom jer, sa jedne strane mladi prolaze kroz univerzalno životno razdoblje prelaska iz detinjstva u odraslo doba, a sa druge strane to im se dešava u zemlji koja i sama prolazi kroz ozbiljne društvene promene i tranziciju. Otežanoj integraciji mladih u društvo doprinosi i tzv. “produžena mladost”. Ona je uslovljena sve dužim trajanjem formalnog obrazovanja, neizvesnom mogućnošću zapošljavanja, otežanom društveno-ekonomskom osamostaljivanju i odlaganjem zasnivanja sopstvenih porodica. Takođe, porodični odnosi su, pod uticajem ekonomskih teškoća, nezaposlenosti i pada moralnih vrednosti, postali napregnuti, što dodatno otežava položaj mladih.

EU Strategija za mlade (2010-2018) ne koristi zvaničnu definiciju za određeni period u životu kada se osoba smatra mladom, već varira od države do države, u zavisnosti od stepena društveno-ekonomskog razvoja. Zakonom o mladima Republike Srbije definisano je da se mladim osobama smatraju lica od petnaest do trideset godina starosti, dok su prema definiciji Ujedinjenih nacija mladi osobe između petnaest i dvadeset i četiri godine. U Autonomnoj Pokrajini Vojvodini od 1.957.585 stanovnika ukupan broj mladih uzrasta od 15-29 je 386,451 ili 19,74%. Mladi ljudi uzrasta od 15-19 godina zauzimaju 5,97 % ili 116.929, oni uzrasta od 20-24 godina zauzimaju 6,66 % ili 130.462, a mladi uzrasta od 25-29 godina zauzimaju 7,1 % ili 139.060 mladih.

Pristup mladima može biti dvojak: mladi kao resurs i mladi kao problem. Stanovište da su mladi resurs podrazumeva podršku njihovim potencijalima koji treba da budu aktivirani još dok su mladi i bez odlaganja, kroz obezbeđivanje optimalnih društvenih uslova za razvoj. Pristup mladima kao problemu podrazumeva da su oni obzirom na osetljiv period skloni devijantnim i rizičnim oblicima ponašanja, zbog čega im je potrebna zaštita od društva u koje se nisu dovoljno integrisali.

I u AP Vojvodini, omladinska politika se bazira na pristupu mladima kao resursu. Dakle, zadovoljavanje potreba mladih, a kroz rešavanje njihovih problema i to aktuelnih, suštinskih problema u vremenu sadašnjem, jer svako drugo pozivanje i očekivanje od njih da u budućnosti povedu društvo napred, bilo bi samo deklarativnog karaktera. Mlade smo prepoznali kao partnere državnom organu, te je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu stvorio sveobuhvatan i sistemski pristup koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike.

Jedna od specifičnosti vojvođanske omladinske politike je činjenica da je značaj mladih prepoznat još 2002. godine osnivanjem pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Sistemski pristup je bio obezbeđen kroz realizaciju dva Akciona plana politike za mlade u APV (2005-2008 i 2011-2014), što je bio pionirski poduhvat kako na nivou regije, tako i na nivou Republike Srbije. Par godina kasnije, formiranjem Ministarstva omladine i sporta (2008) započet je razvoj institucionalnog okvira za omladinsku politiku na nacionalnom nivou, kada je doneta Nacionalna strategija za mlade 2009-2014 i prateći akcioni plan, a zatim i Zakon o mladima (2011).

Ovima Zakonom predviđena je izrada i realizacija Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini i logičan nastavak dosadašnjeg rada Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Ovaj dokument doprinosi poboljšanju položaja mladih, njihovom kvalitetu života i rešavanju problema. Posebno se ističe poboljšanje uslova za aktivnije uključivanje mladih u Evropsko povezivanje, uz uvažavanje svih specifičnosti AP Vojvodine, a zadovoljavajući potrebe i tretirajući probleme mladih u svakoj pojedinačnoj lokalnoj samoupravi i u svakom mestu u Vojvodini kroz sistemski pristup.

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs