Контакт

Булевар Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад

Телефон:+ 381 (0)21 487 4871

Факс: +381 (0)21 456 015

Приземље, канцеларија бр. 16

Сектор за спорт: sport@vojvodina.gov.rs

Сектор за омладину: mladi@vojvodina.gov.rs

ПИБ: 102085420

Матични број: 08752893

Шифра делатности: 8411

Рачун: 840-30640-67 Буџет АП Војводине

Рад са странкама: 8-16 часова

Лице задужено за одржавање wеб презентације:

Драган Величковић

Самостални саветник за информационе системе – руководилац групе

Тел. 021.487.4869

dragan.velickovic@vojvodina.gov.rs