Унапредимо спорт у Војводини

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у оквиру свог плана и Програма рада за текућу 2021. годину, планира да реализује пројекат „Унапредимо спорт у Војводини“, који подразумева обилазак јединица локалних самоуправа са територије АПВ. Циљ наших посета биће организација радних састанака са представницима ЈЛС на тему функционисања система спорта на локалном нивоу.

Планирано је да се реализује укупно једанаест радних састанака. На сваком од ових састанака, биће заступљене три до пет јединица локалних самоуправа, које ће за ту прилику делегирати своје представнике из редова чланова већа задужених за спорт, председника и генералних секретара општинских/градских спортских савеза.

У припреми реализације пројекта благовремено ће вам бити достављени подаци о терминима и месту реализације ових састанака, а биће вам и достављени и сви материјали (упитници) који се односе на припрему састанака и прикупљање података потребних за израду анализа и извештаја.

Теме Радних састанака:

  1. Функционисање спорта на локалном нивоу: Закон о спорту и његови подзаконски акти, Стратегија развоја спорта у Републици Србији, Програм развоја спорта АПВ и ЈЛС, Финансирање спорта;
  2. Инспекцијски надзор: нормативно уређење и примена Закона о спортуу домену спортске инспекције и надзора над стручним радом у области спорта;
  3. Уређење и унапређење система спорта у Републици Србији, АП Војводини, градовима/општинама: Улога Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, кроз пружање  подршке и сарадњу са свим субјектима из области спорта у АП Војводини, улога и место покрајинских и територијалних спортских савеза /града-општине/, међународна сарадња и пројекти, развојни програми, стипендирање спортиста, организација и учешће на спортским манифестацијама, жене у спорту, базе података о систему спорта у АП Војводини, управљање спортском инфраструктуром итд.

Кључни циљеви и бенефити реализације овог пројекта за све његове учеснике били би: едукација и размена искустава; дефинисање приоритета и правци даљег деловања; квалитетније вертикално и хоризонтално институционално повезивање свих чинилаца система спорта у АПВ; покретање нових развојних програма, израда анализе стања спорта у АП Војводини, израда нових база података итд.

Упитници:

План Радних састанака:

I група (27. април 2021. године): Кикинда-домаћин, Бечеј, Нови Бечеј, Житиште и Нова Црња:

II група (13. мај 2021. године): Вршац-домаћин, Алибунар, Пландиште и Бела Црква:

III група (27. мај 2021. године): Сремска Митровица-домаћин, Рума, Шид и Беочин:

IV група (17. јун 2021. године): Панчево-домаћин, Ковин, Ковачица и Опово:

V група (30. септембар 2021. године): Суботица-домаћин, Бачка Топола, Врбас и Мали Иђош:

VI група (19. октобар 2021. године): Сента-домаћин, Кањижа, Нови Кнежевац, Чока и Ада:

VII група (26. октобар 2021. године): Инђија-домаћин, Стара Пазова, Пећинци и Ириг:

VIII група (9. новембар 2021. године): Бачка Паланка-домаћин, Бач и Бачки Петровац:

IX група (23. новембар 2021. године): Сомбор-домаћин, Апатин, Оџаци и Кула:

X група (9. децембар 2021. године): Зрењанин-домаћин, Тител, Сечањ и Жабаљ:

XI група (21. децембар 2021. године): Нови Сад-домаћин, Србобран, Темерин и Бачки Петровац: