A- A A+

Делокруг рада секретаријата за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, основан је Одлуком о изменама и допунама одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ" бр. 3/2002) од 12.3.2002. године, након усвајања Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине ("Сл. гласник РС", 6/2002). Овим Законом су утврђене значајне надлежности Покрајине у области спорта и омладине чиме је створена нормативна основа за рад овог Секретаријата.

Надлежности су потом редефинисане Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009), да би биле проширене доношењем Закона о спорту 2011 године ("Сл. гласник РС", 24/11 и 99/11) и, исте године, доношењем Закона о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/11).

Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/14 и 54/14 - други пропис), утврђено је да послове покрајинске управе у области спорта и омладине, обавља Покрајински секретаријат за спорт и омладину, те су утврђене следеће његове надлежности:

 • обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, утврђених законом;
 • утврђује спортске објекте и програме међународних спортских такмичења значајних за АП Војводину;
 • оснива организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину и врши оснивачка права над њима;
 • ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области спорта и коришћење јавних спортских терена;
 • утврђује путем којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине, када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су посебно значајне за АП Војводину;
 • води евиденције у области спорта;
  утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и других организација у области спорта;
 • обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе из своје области;
 • врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта;
 • прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина;
 • прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе;
 • оснива Савет за младе АПВ и координира његов рад, у складу са законом;
 • припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе;
 • подржава пројекте из области које су значајне за младе;
 • предлаже установљавање награда из области спорта и омладине;
 • награђује спортисте за остварене спортске резултате;
 • додељује стипендије перспективним спортистима;
 • награђује даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој;
  обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине;
 • обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK